Kuvia Tampereen Hiedanrannasta. Julkaistu 14.10.2021

Vaikka olen asunut Tampereella periaatteessa vuodesta 2016 lähtien vaikkakin vain muutaman viikon vuodessa, en tiennyt paikasta nimeltä Hiedanranta. Hiedanranta on entinen sellutehdasalue Näsijärven rannalla. Alueella sijaitsee myös Lielahden kartano, jossa muuten on Tampereen kameraseuran pysyvä valokuvanäyttely. Sitten tämä sivun kuviin. Menimme siis Hiedanrantaan keskiviikkona 21.9. iltasellla tutustumaan alueeseen josko sieltä löytyisi kuvattavaa. Otin tälle sivulle muutaman tuona iltana otetuista kuvista. Ensimmäisenä on rannasta Näsijärven yli otettu kuva Tampereen profiilista. Kuvan vasemmassa reunassa on remontissa olevan Naistenlahden voimalaisoksen vasem - malla puolen on Lapinniemen kerrostaloja. Keskellä kuvaa Naistenlahden voimalaitoksen oikella puolella näkyy Tampereen uusi asuinalue Ranta-Tampella. Särkänniemen laitteen näkyvän Ranta-Tampellan ja ehkä tunnetuimman Tampereen symbolin Näsinneulan välissä. Ihan oikeassa reunassa taivaanrantaa vasten näkyy Tornihotellin siluetti. Kun ensimmänen kuva oli otettu polttovälillä 88.on, niin seuraava samasta näkymästä otettu kuva on otettu laajakulmaobjektiivillä 21 mm:n polttovälillä. Edel - lisen näkymän lisäksi kuvassa näkyy Santalahden venesatama ja Santalahden rakentumassa oleva asuinalue. Tarkkaan kun katsoo, niin näkyypä siinä kuuluisa äskettäin kunnostettu Haulitorni sekä Pyynikin harjun päällä olevia Pispalan raken - nuksia. Järven pinnalla olevat valkoiset kellukkeet linjaavat ratikkalinjan jatkoa Lielahden yli Lielahden kaupunginosaan. Yllä oleva kuva haulitornissta on osasuurennos laajemmasta kuvasta. Käytössäni ollut obtiikka ei riittänyt pelkän haulitornin kuvaamiseen. Haulitornin viereinen kuva on rantatörmässä kasvasta koivusta, jonka tyvi kasvaa mielenkiintoisesti. Kuvaaminen järven suuntaan saa nyt jäädä ja siirrytään maanpääisiin ko - hteisiin. Kuva Lielahden kartanosta on kuvattu vastavaloon, joten rakennus jäi hieman harmaaksi. “Julkaisukun - toiseksi” saadakseni jouduin säätämään valaistusta. Lisäksi kor - jasin hieman perspektiiviä. Seuraavat kolme kuvaa on kuvia vanhojen tehdashallien seiniin maalatuistaa grafiiteistat tai liekkö nuo jo peräti muraaleja. Seiniin maalattuja kuvia löytyi useita ja jäin miettimään kuvaanko yksittäistä kuvaa vai koko seinää. Päädyin jälkimmäiseen. Viimeinen “grafiittikuva” osittain puretusta ja niinikään grafiitein maalatusta rakennuk - sesta on otettu saman iltana kuin yllä olevata kuvat. Rakennus sijaitsee Santalahden uudella rakennusalueella aivan uusien rakennusten vieressä. Olin useasti suunnitel - lut kohteen kuvaamista ja tuona iltana viimein tuli tilaisuus kuvaamiseen. Viimeisenä on kuva Pyhäjärven yli juuri laskeneen auringon kajossa. Kuva n otettu Pyynikin harjulta etelän suuntaa. Tämäkin kuva on ns. cropattu. Paikasta, josta kuvasin, ei ollut riittävän vapaata näkymää laajulkaobjektiiville etualalla kasvavien puiden vuoksi.
1

Kuvia

Tampereen

Hiedanrannasta.

Julkaistu 14.10.2021

Vaikka olen asunut Tampereella periaat - teessa vuodesta 2016 lähtien vaikkakin vain muutaman viikon vuodessa, en tien - nyt paikasta nimeltä Hiedanranta. Hiedanranta on entinen sellutehdasalue Näsijärven rannalla. Alueella sijaitsee myös Lielahden kartano, jossa muuten on Tampereen kameraseuran pysyvä valokuvanäyttely. Sitten tämä sivun kuviin. Menimme siis Hiedanrantaan keskiviikkona 21.9. iltasel - lla tutustumaan alueeseen josko sieltä löytyisi kuvattavaa. Otin tälle sivulle muu - taman tuona iltana otetuista kuvista. Ensimmäisenä on rannasta Näsijärven yli otettu kuva Tampereen profiilista. Kuvan vasemmassa reunassa on remontissa ole - van Naistenlahden voimalaisoksen vasemmalla puolen on Lapinniemen ker - rostaloja. Keskellä kuvaa Naistenlahden voimalaitoksen oikella puolella näkyy Tampereen uusi asuinalue Ranta-Tam - pella. Särkänniemen laitteen näkyvän Ranta-Tampellan ja ehkä tunnetuimman Tampereen symbolin Näsinneulan välissä. Ihan oikeassa reunassa taivaanrantaa vasten näkyy Tornihotellin siluetti. Kun ensimmänen kuva oli otettu polt - tovälillä 88.on, niin seuraava samasta näkymästä otettu kuva on otettu laajakul - maobjektiivillä 21 mm:n polttovälillä. Edellisen näkymän lisäksi kuvassa näkyy Santalahden venesatama ja Santalahden rakentumassa oleva asuinalue. Tarkkaan kun katsoo, niin näkyypä siinä kuuluisa äskettäin kunnostettu Haulitorni sekä Pyynikin harjun päällä olevia Pispalan rakennuksia. Järven pinnalla olevat valkoiset kellukkeet linjaavat ratikkalinjan jatkoa Lielahden yli Lielahden kaupunginosaan. Yllä oleva kuva haulitornissta on osasu - urennos laajemmasta kuvasta. Käytössäni ollut obtiikka ei riittänyt pelkän haulitornin kuvaamiseen. Haulitornin viereinen kuva on rantatörmässä kasvasta koivusta, jonka tyvi kasvaa mielenkiintoisesti. Kuvaaminen jär - ven suuntaan saa nyt jäädä ja siirrytään maan - pääisiin ko - hteisiin. Kuva Lielahden kartanosta on kuvattu vastaval - oon, joten rakennus jäi hieman harmaaksi. “Julkaisukuntoiseksi” saadakseni jouduin säätämään valaistusta. Lisäksi korjasin hieman perspektiiviä. Seuraavat kolme kuvaa on kuvia van - hojen tehdashallien seiniin maalatuistaa grafiiteistat tai liekkö nuo jo peräti mu - raaleja. Seiniin maalattuja kuvia löytyi useita ja jäin miettimään kuvaanko yksit - täistä kuvaa vai koko seinää. Päädyin jälkimmäiseen. Viimeinen “grafiit - tikuva” osittain pure - tusta ja niinikään grafiitein maalatusta rakennuksesta on otettu saman iltana kuin yllä olevata kuvat. Rakennus sijaitsee Santalahden uudella rakennusalueella aivan uusien raken - nusten vieressä. Olin useasti suunnitellut kohteen kuvaamista ja tuona iltana viimein tuli tilaisuus kuvaamiseen. Viimeisenä on kuva Pyhäjärven yli juuri laskeneen auringon kajossa. Kuva n otettu Pyynikin har - julta etelän suuntaa. Tämäkin kuva on ns. cropattu. Paikasta, josta kuvasin, ei ollut riittävän vapaata näkymää laajulkaobjekti - iville etualalla kasvavien puiden vuoksi.