16
Muokatut kuvat 14.4.22021 Ajattelussani olen aina päätynyt siihen lopputulemaan, että valokuvaus on dokumentointia oli - vatpa kuvat miten hienoja ja vaikuttavia tahansa. Kuvaan on tallentunut kuvaushetken tilanne juuri sellaisena kuin se on. Kuvan valotuksen ja värien säätäminen on sallittua. Se kuinka paljon kuvia sitten joutuu säätämään riippuu täysin tilanteesta. Sitten kun säätäminen vaikuttaa kuvan lopputulokseen niin, että todellisuus kuvassa muuttuu, kyseessä on muokattu kuva. Hyvä esimerkki voimakkaasti säädetystä kuvasta on taannoinen revontulikuva Lestijärveltä. Kuvasin revonvtulia elokuussa 2019. Kamera ei kuitenkaan valitsemillani säädöillä kyennyt tal - lentamaan näkemääni, joten saadakseni näkemäni toistumaan kuvassa jouduin säätämään kuvaa todella paljon. Nimenomaan muokatut kuvat herättävät minussa ristiriitaisia tunteita. Filmiaikana muokkaus vaati kekseliäisyyttä ja työtä enemmän kuin nykyisin digitaalimaailmassa. Muistan joskus ”muokanneeni” diakuvia siten, että valotin ne suoraan valokuvauspaperille, jolloin lopputulos on mustavalkoinen negatiivikuva. Nykyisin saman tuloksen saa parilla klikkauksella tietokoneen ruudulla. Alla oleva kuva on esimerkki kuvasta, joka voisi olla todellinen näkymä, mutta ei ole. Kuva on kooste kahdesta eri kuvasta. Joutsenet on kuvattu Lestijärvellä ja kuvan maisema on Tam - merkoskea Tampereella. Seuraavana on kaksi kuvaparia, joista vasemmanpuoleinen on alkuperäinen kuva ja oikean - puoleinen reilusti muokattu Muokkaukset on tehty kumpaankin kuvaan Affinity Photo sovelluksella vain yhtä ja samaa filtteriä käyttämällä. Muokkaus tapahtui valitsemalla filtteriksi Dedect Edges eli nurkkaviivojen korostaminen. Ehkä juuri kuvanmuokkauksen helppous on syy miksi vierastan ajatusta valokuvien muokkauk - sesta. Joku kirjoitti FaceBook –julkaisuuni ajatuksen, että jokainen saa tehdä kuvillaan mitä haluaa. Näinhän se on, mutta mitä lisäarvoa tulee siitä, että valitset kuvankäsittelyohjelmasta jonkun filtterin ja lopputulos on valmis. Onhan se tietysti mielenkiintoista kokeilla mitä omista kuvista saa aikaan, mutta onko sitten enää kyseessä valokuva ja valokuvaus? Kokonaan oma juttunsa on sitten kuvanmuokkauksella tehty taide, jossa valokuvat ovat taiteen elementtejä. En varmaan koskaan pääse asian kanssa sinuiksi. Ajattelen niin, että jos kuvaa muokataan, niin sen pitäisi tapahtua ainakin muokkaajan työn tuloksena muutoinkin kuin miettimällä mitä filtteriä ohjelmasta käytetään.
Muokatut kuvat 14.4.22021 Ajattelussani olen aina päätynyt siihen lop - putulemaan, että valokuvaus on dokumentoin - tia olivatpa kuvat miten hienoja ja vaikuttavia tahansa. Kuvaan on tallentunut kuvaushetken tilanne juuri sellaisena kuin se on. Kuvan valo - tuksen ja värien säätäminen on sallittua. Se kuinka paljon kuvia sitten joutuu säätämään riippuu täysin tilanteesta. Sitten kun säätämi - nen vaikuttaa kuvan lopputulokseen niin, että todellisuus kuvassa muuttuu, kyseessä on muokattu kuva. Hyvä esimerkki voimakkaasti säädetystä kuvasta on taannoinen revontulikuva Lesti - järveltä. Kuvasin revonvtulia elokuussa 2019. Kamera ei kuitenkaan valitsemillani säädöillä kyennyt tallentamaan näkemääni, joten saadakseni näkemäni toistumaan kuvassa jouduin säätämään kuvaa todella paljon. Nimenomaan muokatut kuvat herättävät minussa ristiriitaisia tunteita. Filmiaikana muokkaus vaati kekseliäisyyttä ja työtä enem - män kuin nykyisin digitaalimaailmassa. Muis - tan joskus ”muokanneeni” diakuvia siten, että valotin ne suoraan valokuvauspaperille, jolloin lopputulos on mustavalkoinen negatiivikuva. Nykyisin saman tuloksen saa parilla klikkauk - sella tietokoneen ruudulla. Alla oleva kuva on esimerkki kuvasta, joka voisi olla todellinen näkymä, mutta ei ole. Kuva on kooste kahdesta eri kuvasta. Joutsenet on kuvattu Lestijärvellä ja kuvan maisema on Tammerkoskea Tampereella. Seuraavana on kaksi kuvaparia, joista vasem - manpuoleinen on alkuperäinen kuva ja oikean - puoleinen reilusti muokattu Muokkaukset on tehty kumpaankin kuvaan Affinity Photo sovel - luksella vain yhtä ja samaa filtteriä käyttämällä. Muokkaus tapahtui valitsemalla filtteriksi Dedect Edges eli nurkkaviivojen korostaminen. Ehkä juuri kuvanmuokkauksen helppous on syy miksi vierastan ajatusta valokuvien muokkauksesta. Joku kirjoitti FaceBook –julkaisuuni ajatuksen, että jokainen saa tehdä kuvillaan mitä haluaa. Näinhän se on, mutta mitä lisäarvoa tulee siitä, että valitset kuvankäsittelyohjelmasta jonkun filtterin ja lop - putulos on valmis. Onhan se tietysti mielenkiin - toista kokeilla mitä omista kuvista saa aikaan, mutta onko sitten enää kyseessä valokuva ja valokuvaus? Kokonaan oma juttunsa on sitten kuvanmuokkauksella tehty taide, jossa valoku - vat ovat taiteen elementtejä. En varmaan koskaan pääse asian kanssa sinuiksi. Ajattelen niin, että jos kuvaa muokataan, niin sen pitäisi tapahtua ainakin muokkaajan työn tuloksena muutoinkin kuin miettimällä mitä filtteriä ohjelmasta käytetään.