Vielä vuodelta 2020

Näin vuoden alussa on hyvä palata vielä viime vuoden kuviin. Viime vuodelta muistan erityisesti lukuisat yritykseni kuvata Linnunrataa. Sain syntymäpäivälah - jaksi laajakulmaobjektiivin Canon EF 16 - 35 mm, f2.8. Objektiivi helpotti huomattavasti taivaan kuvaamista. Paitsi että kyseessä on laajakulma, niin myös, koska objektiivin valovoima on hyvä. Linnunrataa kuvasin syksyllä, mutta alkuvuodesta ja alkukeväästä kuvasin kuuta. Molemmat kohteet ovat vaativia kuvattaksi. Linnunrataa kuvattaessa valotusaika pitää olla riittvaän pitkä ja aukko mielellää suurin mahdollinen. Kuuta kuvattaessa tilanne on käytännössä päivastoin. Li nnunrataa ja kuuta koskevat julkaisut löy - tyvät täältä. Toki kuvasin muutakin, mutta tuo taivaan kuvaaminen oli kiinnos - tavinta. Tänä vuonna tavoitteenani on siis Andromedan kuvaaminen. Siihen käytän kaukoputkeani, jonka ohjain viimeinkin toimii. Tilasin kaukoputken toimittajalta uuden käsiohjaimen. Nyt vain täytyy odottaa pilvettömiä iltoja ja öitä. Kuten alkusivuilla kerroin olen julkaissut kuviani eri Fb- ryhmissä. Viimeisin ryhmä on “Paskat luontokuvat”. Ryhmässä julkaistaa epäonnistuneita luontoku - via. En ole ihan varma kyseisen ryhmän merkityksestä. Siellä on kuvia eri eläimistä siten, että eläintä ei välttämättä edes huomaa kuvasta ellei sen ympärille olisi piirretty rengasta. Tai kohde on vain osittain kuvassa jne. No joka tapuksessa, jos kuvia tykkäyksien perusteella mitataan, niin siellä julkaisemani kuvat ovat menestyneet kuvista kaikista parhaiten. Otan tähän sivuilla julkaise - mani kuvat, niin voit itse arvioida ne. Joulukuussa en paljoa kuvannut. Käytännössä kuvia joulukuulta on vain muu - tama, joista otan tähän sivulle kaksi. Vasemmanpuoelinen on kuvattu ketittiiöstämme ikkunan läpi. Ikkunassa ukopuolella on valoverkko ja pihalla näkyy valaistu leikkimökki. Oikeanpuoleinen kuva on takapihaltamme joulupäivänä, jolloin lunta oli jo ihan kunnolla. Palaan vielä tähtikuvaukseen. Kirjoitin jossain, että Linnunradan kuvaaminen onnistuisi paremmin mikäli käytettävissä olisi seuranta - jalusta. Suunnittelen käyttäväni apuna kaukoputken jalustaa Linnunradan kuvauksissa. Kaukoputken jalusta toimii seurantajalus - tana ja olen valmistanut kiinnityskappaleen, jolla voin kiinnittää kameran kaukoputken jalustaan. Kovasta muovista valmistamani valkoinen sovitekappale näkyy ohessa olevassa kuvassa kameran ja jalustan välissä. Kuva on otettu kännykällä eikä ole täysin terävä. Odotan innolla pil - vettömiä iltoja ja öitä. Edellä on kuva lumisesta takapihasta. Lisäsin alle samasta aiheesta myös mie - lenkiintoisen kuvaparin. Kuvat ovat loppiaispäivältä ja niiden välillä on vain puolitoista tuntia. Mielenkiinoiseksi kuvaparin tekee se miten aurinko vaikuttaa kohteen ilmeeseen. Vasen on otettu ensin. Vielä yksi kuva samaiselta loppiaiselta. Kuvassa on kuuran kuorruttamat pihlajan oksat.
19

Vielä vuodelta 2020

Näin vuoden alussa on hyvä palata vielä viime vuoden kuviin. Viime vuodelta muis - tan erityisesti lukuisat yritykseni kuvata Linnunrataa. Sain syntymäpäivälahjaksi laajakulmaobjektiivin Canon EF 16 - 35 mm, f2.8. Objektiivi helpotti huomattavasti taivaan kuvaamista. Paitsi että kyseessä on laajakulma, niin myös, koska objektiivin valovoima on hyvä. Linnunrataa kuvasin syksyllä, mutta alku - vuodesta ja alkukeväästä kuvasin kuuta. Molemmat kohteet ovat vaativia kuvat - taksi. Linnunrataa kuvattaessa valotusaika pitää olla riittvaän pitkä ja aukko mielellää suurin mahdollinen. Kuuta kuvattaessa tilanne on käytännössä päivastoin. Li n - nunrataa ja kuuta koskevat julkaisut löy - tyvät täältä. Toki kuvasin muutakin, mutta tuo taivaan kuvaaminen oli kiinnostavinta. Tänä vuonna tavoitteenani on siis Andromedan kuvaaminen. Siihen käytän kaukoputkeani, jonka ohjain viimeinkin toimii. Tilasin kaukoputken toimittajalta uuden käsiohjaimen. Nyt vain täytyy odot - taa pilvettömiä iltoja ja öitä. Kuten alkusivuilla kerroin olen julkaissut kuviani eri Fb- ryhmissä. Viimeisin ryhmä on “Paskat luontokuvat”. Ryhmässä julka - istaa epäonnistuneita luontokuvia. En ole ihan varma kyseisen ryhmän merkityk - sestä. Siellä on kuvia eri eläimistä siten, että eläintä ei välttämättä edes huomaa kuvasta ellei sen ympärille olisi piirretty rengasta. Tai kohde on vain osittain kuvassa jne. No joka tapuksessa, jos kuvia tykkäyksien perusteella mitataan, niin siellä julkaisemani kuvat ovat men - estyneet kuvista kaikista parhaiten. Otan tähän sivuilla julkaisemani kuvat, niin voit itse arvioida ne. Joulukuussa en paljoa kuvannut. Käytän - nössä kuvia joulukuulta on vain muutama, joista otan tähän sivulle kaksi. Vasem - manpuoelinen on kuvattu ketittiiöstämme ikkunan läpi. Ikkunassa ukopuolella on valoverkko ja pihalla näkyy valaistu leikkimökki. Oikeanpuoleinen kuva on takapihaltamme joulupäivänä, jolloin lunta oli jo ihan kunnolla. Palaan vielä tähtikuvaukseen. Kirjoitin jos - sain, että Linnunradan kuvaaminen onnis - tuisi paremmin mikäli käytettävissä olisi seurantajalusta. Suunnittelen käyttäväni apuna kaukoputken jalustaa Linnunradan kuvauksissa. Kaukoputken jalusta toimii seurantajalustana ja olen valmistanut kiin - nityskappaleen, jolla voin kiinnittää kam - eran kaukoputken jalus - taan. Kovasta muovista valmistamani valkoinen sovitekappale näkyy ohessa olevassa kuvassa kameran ja jalustan välissä. Kuva on otettu kännykällä eikä ole täysin terävä. Odotan innolla pilvettömiä iltoja ja öitä. Edellä on kuva lumisesta takapihasta. Lisäsin alle samasta aiheesta myös mie - lenkiintoisen kuvaparin. Kuvat ovat loppi - aispäivältä ja niiden välillä on vain puolitoista tuntia. Mielenkiinoiseksi kuva - parin tekee se miten aurinko vaikuttaa kohteen ilmeeseen. Vasen on otettu ensin. Vielä yksi kuva samaiselta loppiaiselta. Kuvassa on kuuran kuorruttamat pihlajan oksat.